Siirry suoraan sisältöön

Muoviteollisuus ry:n tietosuojaseloste

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Lena Jenytin
puh. 040 162 6250
Rekisterin tarkastukseen sekä korjaus- ja muutospyyntöihin liittyvät sähköpostitiedustelut osoitteeseen lena.jenytin@plastics.fi

Rekisterin nimi

Muovikuuluukiertoon.fi -verkkosivujen kysymys- ja palauterekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä voidaan käyttää henkilötietolain ja kulloinkin voimassaolevan muun lainsäädännön mukaisesti

  1. Yleisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä lain sallimalla tavalla tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen.
  2. Asiakassuhteen hoitamiseen sekä kirjeitse, puhelimella, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaan neuvontaan ja asiakasviestintään.
  3. Asiakkaan erikseen antamalla suostumuksella rekisteriä voidaan käyttää tiedottamiseen, suoramarkkinointiin ja palveluiden sekä suoramarkkinoinnin kohdentamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia asiakkaan itse ilmoittamia sekä asiakassuhteesta kerättäviä käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia asiakkaan tietoja:

  • perustiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite
  • lähetetty kysymys tai muu yhteydenotto
  • yhteydenoton päivämäärä ja kellonaika

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tiedot ja niiden muutokset saadaan muovikuuluukiertoon.fi -sivuston lomakkeilla tai muilla rekisteröityjen ilmoituksilla.

Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettujen tietojen käsittely on aina luottamuksellista. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa sähköisessä muodossa tai paperitulosteina Muoviteollisuus ry:n lukuun työskenteleville yhteistyötahoille siten, että tietoja käytetään kysymyksiin ja palautteisiin vastaamiseen, palvelun ylläpitoon tai Muoviteollisuus ry:n määrittämiin, asiakkaan suostumuksella toteutettaviin markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteisiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Ellei lakisääteisistä vaatimuksista muuta aiheudu, tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan niin pyytäessä.

Rekisterin suojaus

Valtuutetut rekisterin hoitajat ylläpitävät rekisterin tietoja. Rekisterin tiedot on suojattu palomuurein ja salasanoin siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä EU / ETA -alueella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja niihin liittyvään profilointiin sekä peruuttaa antamansa suostumukset ja luvat. Edellä mainitut korjauspyynnöt, kiellot ja peruutukset asiakas voi tehdä toimittamalla ne kirjallisesti rekisteriasioista vastaaville henkilöille. Tietosuojan varmistamiseksi rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

11.05.2018

Ruoka

Muovipakkauksen ansiosta ruoka säilyy pidempään ja hävikki pysyy kurissa. Saamme puhdasta ja turvallista ruokaa joka päivä.

Energia

Muovi on energiantuotannon ja sen siirtämisen edellytys. Sähkö ja lämpö ovat riippuvaisia eristävästä muovista.

Terveys

Muovi mahdollistaa modernin ja toimivan terveydenhuollon. Kertakäyttöiset muovit edistävät mm. potilasturvallisuutta.

Turvallisuus

Muovi on korvaamattomassa roolissa jokapäiväisen turvallisuutemme kannalta. Esimerkiksi useimmat liikenteen ja kodin turvalaitteet on valmistettu muovista.

Vesi

Muovi on yleinen materiaali vesi- ja viemäriverkostoissa. Muovi tuo koteihimme puhdasta vettä ja ohjaa likaveden turvallisesti käsittelyyn.

Nyt tutkitaan muovia!

Videosarja tuo esiin muovialan asiantuntijoiden näkemyksiä paljon keskustelua herättävästä materiaalista sekä sen tulevaisuuden näkymistä.

Muovit ja turvallisuus

Muovit ja turvallisuus

Uudet muovit

Uudet muovit

Muovit ja terveys

Muovit ja terveys

Kestävä suunnittelu

Kestävä suunnittelu